Pravidla

Pravidla soutěže
"Kubík 2017"

Smyslem tohoto statutu je upravit pravidla spotřebitelské soutěže s názvem „Kubík 2017“ (dále jen Soutěž).

Tento statut je jediným dokumentem závazně upravujícím Pravidla Soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.

Tento statut lze měnit formou písemných dodatků k tomuto statutu. Změny statutu jsou po vyhlášení Soutěže přípustné pouze s písemným souhlasem Pořadatele.

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je v České republice společnost MASPEX Czech s.r.o. se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, Karlín
zapsanou v obchodním rejstříku – Městský soud v Praze, oddíl C, Vložka 63795
IČO: 25716379, DIČ: CZ25716379
(dále jen „pořadatel“).

2. Trvání soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 20. března 2017 do 11. června 2017, resp. do vyčerpání zásob výher, jak je dále v textu uvedeno.

3. Kdo se může soutěže zúčastnit

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“) s následující výjimkou:
Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném vztahu k  Pořadateli, anebo jsou rodinnými příslušníky těchto osob v rozsahu příbuzných v pokolení přímém.

Osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze s předchozím souhlasem svých zákonných zástupců, přičemž tento souhlas musí být při registraci soutěžícím potvrzen a na požádání případně doložen.

4. Soutěžní výrobky

Soutěž se vztahuje na nápojové řady Kubík, které mají soutěžní etiketu a soutěžní kódy, a to:

  • Kubík 0,3L PET (100% jablko, 100% multivitamin, 100% pomeranč-jablko)
  • Kubík Play 0,4L PET (mrkev-červený pomeranč, jablko-jahoda, mrkev-malina, jablko-meloun, ice tea jablko, broskev)
  • Kubík Waterrr 0,5L PET (citron, jablko, jahoda, malina, hruška)
  • Kubík Waterrr Sport 0,5L PET (citrus-mix, borůvka)

Soutěž začíná 20. 3. 2017 a končí 11. 6. 2017. Po uplynutí tohoto data ani před začátkem Soutěže nelze s těmito výrobky soutěžit. Soutěžní kód umístěný na Soutěžním výrobku je zakryt a jeho použití je možné až po zakoupení produktu.

5. Pravidla soutěže

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo si zakoupí některý z výše uvedených produktů Kubík, nasbírá potřebný počet soutěžních kódů, zaregistruje je na soutěžním webu v době trvání soutěže a získá tak výhru. Soutěžní výrobek lze koupit již před zahájením Soutěže, zaregistrovat kódy z nich však lze až v době trvání Soutěže prostřednictvím Soutěžního webu.

Účast v Soutěži: Podmínkou pro vstup do Soutěže je webová Registrace spočívající ve vyplnění registračního formuláře na stránce www.medakubik.cz pod odkazem PŘIHLAS SE – v pravém horním rohu (pro úspěšnou Registraci je nezbytné vyplnit všechna pole uvedená v registračním formuláři).
Registrační formulář musí být řádně vyplněn, bez použití hanlivých či urážlivých výrazů (Pořadatel si vyhrazuje právo takové výrazy kdykoliv vyškrtnout ze Soutěže).
Nečitelné, neúplné a nesprávné Registrace jsou považovány za neplatné.
Nevyhovující font (háčky, čárky) nebude mít vliv na přijetí Registrace.
Povinná pole při registraci: datum narození, pohlaví, e-mail a heslo.
Odesláním registrace účastník souhlasí s Pravidly Soutěže.
Všechny řádně zaregistrované registrace budou uloženy na serveru společnosti:

6. Výherci a Výhry v soutěži:

Výhercem se rozumí každý registrovaný účastník Soutěže, jenž nasbírá a zaregistruje požadovaný počet Kódů (na www.medakubik.cz), které lze vyměnit za Výhru, a tuto si prostřednictvím elektronického formuláře na Soutěžním webu www.medakubik.cz objedná. Počet Výher v Soutěži je omezen. Pořadatel nebude tyto počty navyšovat a Výhry nebude nahrazovat v případě, že dojde k jejich objednání po vyčerpání skladových zásob.
Výhercem se rovněž rozumí výherce denní výhry.
Kódy jsou součástí Soutěžních výrobků a jsou umístěny pod samolepkou.

Výhry v soutěži:
8 kódů plyšák Kuře batkuře (celkem 2 560 ks v soutěži)
8 kódů plyšák Kuře pilot (celkem 2 720 ks v soutěži)
8 kódů plyšák Kuře princezna (celkem 2 720 ks v soutěži)
25 kódů plyšák Kubík (celkem 1 400 ks v soutěži)
35 kódů batoh Kubík (celkem 2 000 ks v soutěži)

Celkem 11 400 ks výher v soutěži.

Stav jednotlivých Výher se automaticky odpočítává na webové stránce a zobrazuje se aktuální počet dostupný na skladě („skladem“). Počet Výher v Soutěži je omezen. Pořadatel nebude tyto počty navyšovat a Výhry nebude nahrazovat v případě, že dojde k jejich objednání po vyčerpání skladových zásob.

Denní výhra
Cestovní kufr (celkem 84 ks v soutěži).
Denní Výherci budou zveřejněni vždy v následující den, po konci aktuálního soutěžního dne, kterým se myslí kterýkoliv den v termínu soutěže uvedeném v bodě 2 těchto pravidel. Podmínkou účasti je zaregistrování alespoň jednoho soutěžního kódu v příslušném soutěžním dni. Losování výherců bude probíhat ve dni následujícím po dni soutěžním.

Pořadatel je oprávněn na Výherci požadovat předložení originálu Soutěžního kódu z výrobku (dále jen „Soutěžní nálepka“). Pokud Soutěžící z jakéhokoliv důvodu na výzvu pořadatele Soutěžní nálepky nedoloží, může pořadatel rozhodnout o propadnutí nároku na Výhru bez náhrady.
V případě pochybností má pořadatel právo požadovat Soutěžní nálepky od všech soutěžních webových Registrací.

Soutěžící si nemůže nárokovat jinou Výhru, než která mu byla vydána a nemá nárok na reklamaci Výhry, ani na jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě Výhry.

Soutěžící může vyhrát denní výhru Cestovní kufr pouze jednou za celé trvání soutěže.
Soutěže o výhry: plyšák Kuře, plyšák Kubík a batoh Kubík se může zúčastnit opakovaně, vždy po zakoupení dalších Soutěžních výrobků a Registraci Soutěžních kódů.

Všechny Výhry jsou udělovány v souladu s daňovými předpisy.

Vzhled Výher se může ve skutečnosti lišit od jejich prezentace na webové stránce, POS materiálech a reklamách.

7. Oznámení o předání Výhry

Pro zaslání výhry budou použity kontaktní údaje vyplněné Soutěžícím do elektronického formuláře při objednávaní výhry na Soutěžním webu www.medakubik.cz. Pokud nejsou údaje v elektronickém formuláři řádně vyplněny, Výhra propadá bez náhrady. V případě neznámé nebo nesprávné adresy či jiných problémů s doručením, není pořadatel povinen kontaktovat Výherce za účelem zjištění jeho kontaktních údajů. Registrovaný účastník soutěže má možnost kdykoliv během soutěže prostřednictvím sekce Přihlas se (přímo na soutěžním webu) změnit své kontaktní údaje.

Všechny Výhry budou distribuovány průběžně od 20. 03. 2017 po objednání, nejpozději však do 31. 7.2017, nestanoví-li Pořadatel jiný termín s ohledem na průběh distribuce Výher. Případná změna termínu bude vyhlášena na webových stránkách Soutěže www.medakubik.cz

Pořadatel Soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození nebo nedoručení Výher. Výherce není oprávněn požadovat na Pořadateli jinou výhru, než jak je uvedeno výše, a nemá nárok na jiné protiplnění.

Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou užíváním Výhry.

8. Všeobecné podmínky

Spotřebitel se může Soutěže zúčastnit opakovaně, a to vždy s každým dalším nákupem Soutěžního výrobku a odesláním webové Registrace, avšak s omezeními dle bodu 6 těchto Pravidel.

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení zaslaných Soutěžních Registrací.

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit a upravit podmínky a Pravidla této Soutěže, případně Soutěž zrušit, přerušit, odložit anebo prodloužit dobu jejího trvání, a to bez nároku na jakoukoliv náhradu.

9. Osobní údaje

Účastí v soutěži, tedy odesláním webové registrace, dává soutěžící (a v případě dětí mladších 18 let zákonný zástupce soutěžícího) svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to pro obchodní a marketingové účely pořadatele soutěže, především pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a dalších marketingových akcí pořadatele apod. elektronickými a jinými prostředky na dobu do jeho odvolání.

Soutěžící dále dává pořadateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, dodací adresa, datum narození, tel. číslo, email, heslo, pohlaví, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti s účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, odevzdání výhry a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 5 let. Soutěžící dává pořadateli současně souhlas se zveřejněním těchto údajů, a to v rozsahu jméno, příjmení ve sdělovacích/komunikačních prostředcích v České republice a na webových stránkách pořadatele. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovány systematizovaně a mechanicky.

Soutěžící zároveň vyslovuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje v plném rozsahu a k výše uvedeným účelům zpracovávaly také třetí osoby pověřené pořadatelem. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřaďovat také další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemně na adresu sídla pořadatele. Soutěžící si je vědom svých práv vyplývajících ze zákona, tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí anebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života anebo v rozporu se zákonem, především jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může správce požádat o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce tento stav odstranil a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil anebo zlikvidoval.

Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinný okamžikem doručení pořadateli. Soutěžící bere na vědomí, že dojde-li na základě jeho žádosti k blokování nebo likvidaci jeho osobních údajů před skončením doby platnosti soutěže, jeho účast v soutěži končí a soutěžící ztrácí nárok na výhru, pokud je požadavek doručen před předáním výhry soutěžícímu.

Poskytovatel osobních údajů prohlašuje, že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé a jejich změnu bezodkladně oznámí společnosti Maspex Czech s.r.o.
Aktuální seznam subjektů, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny (zpracovatelé):

  1. MASPEX Czech s.r.o.
  2. MASPEX-GMW SP. Z O.O. S.K.A.
  3. DERIVA Solutions s.r.o.
  4. Lion Teleservices CZ a.s.,

10. Pravidla Soutěže – umístění

Úplné znění pravidel soutěže je po celou dobu jejího trvání k dispozici na www.medakubik.cz. Informace lze získat také vyplněním kontaktního formuláře na www.medakubik.cz a to v pracovní dny od pondělí do pátku.

V Praze dne 10. 3. 2017