Osobní údaje

Ochrana osobních údajů

Účastí v soutěži, tedy odesláním webové registrace, dává soutěžící (a v případě dětí mladších 18 let zákonný zástupce soutěžícího) svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to pro obchodní a marketingové účely pořadatele soutěže, především pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a dalších marketingových akcí pořadatele apod. elektronickými a jinými prostředky na dobu do jeho odvolání.

Soutěžící dále dává pořadateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, dodací adresa, datum narození, tel. číslo, email, heslo, pohlaví, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti s účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, odevzdání výhry a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 5 let. Soutěžící dává pořadateli současně souhlas se zveřejněním těchto údajů, a to v rozsahu jméno, příjmení ve sdělovacích/komunikačních prostředcích v České republice a na webových stránkách pořadatele. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovány systematizovaně a mechanicky.

Soutěžící zároveň vyslovuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje v plném rozsahu a k výše uvedeným účelům zpracovávaly také třetí osoby pověřené pořadatelem. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřaďovat také další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemně na adresu sídla pořadatele. Soutěžící si je vědom svých práv vyplývajících ze zákona, tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí anebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života anebo v rozporu se zákonem, především jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může správce požádat o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce tento stav odstranil a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil anebo zlikvidoval.

Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinný okamžikem doručení pořadateli. Soutěžící bere na vědomí, že dojde-li na základě jeho žádosti k blokování nebo likvidaci jeho osobních údajů před skončením doby platnosti soutěže, jeho účast v soutěži končí a soutěžící ztrácí nárok na výhru, pokud je požadavek doručen před předáním výhry soutěžícímu.